Search
Close this search box.

Oral Assessment Notes

Help for Oral ExamCabhair don Scrúdú Cainte
Tell me about yourself.Inis dom fút féin.
My name is Seán Ó Sé.Seán Ó Sé is ainm dom.
I’m (twelve years) thirteen years / fourteen years / fifteen years / sixteen years of age.Tá mé sé (dhá bhliain déag) trí bliana déag / ceithre bliana déag / cúig bliana déag / sé bliana déag d’aois.
Tell me about your family.Inis dom faoi do chlann.
There are six in my family including my parents.Tá seisear i mo chlann mo thuismitheoirí san áireamh.
My mother’s name is Ann.Áine is ainm do mo mháthair.
She is fifty years of age.Tá sí caoga bliain d’aois.
My mother is a doctor.Is dochtúír í mo mháthair.
My father’s name is Brendan.Breandán is ainm do m’athair.
He works in an office.Oibríonn sé in oifig.
I have two brothers, Seán and Luke.Tá beirt deartháireacha agam, Seán agus Luke.
Seán is twenty years of age.Tá Seán fiche bliain d’aois.
He is attending NUIG.Tá sé ag freastal ar Choláiste na hOllscoile Gaillimh.
Luke is thirteen years of age.Tá Luke trí bliana déag d’aois.
He is attending Meánscoil PhádraigTá sé ag freastal ar Mheánscoil Phádraig.
My sister’s name is Jane.Jane is ainm do mo dheirfiúr.
She is eight years of age.Tá sí ocht mbliana d’aois.
She is attending national school.Ta sí ag freastal ar an scoil náisiúnta.

 

Tell me about your school.Inis dom faoi do scoil.
I’m attending Scoil Eoin.Táim ag freastal ar Scoil Eoin.

 

– How many students are in your school?– Cé mhéad scoláire atá i do scoil?
There are eight hundred students in my school.Tá ocht gcéad scoláire i mo scoil.
– How many teachers are in your school?– Cé mhéad múinteoir atá i do scoil?
There are sixty teachers in my school.Tá seasca múinteoir i mo scoil.
– What subjects do you do?– Cad iad na hábhair a dhéanann tú?
I do Irish, English, Mathematics, French,Déannaim Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Fraincis,
science, religion, geography and history.Eolaíocht, Reiligiún, Tíreolas agus Stair.
What is your favourite subject?Cad é an t-ábhar is fearr leat?
Irish is my favourite subject.Gaeilge an t-ábhar is fearr liom.
– What sort of facilities are in your school?– Cén sórt áiseanna atá i do scoil?
There is a library, canteen, church, football pitches,Tá leabharlann, caintín, séipéal, páirceanna peile,
laboratories and computer room in my school.saotharlanna, agus seomra ríomhaireachta i mo scoil.
– When does school begin?– Cén t-am a thosaíonn an scoil?
School begins at nine o’clock.Tosaíonn an scoil ar a naoi a chlog.
– When does school finish?– Cén t-am a chríochnaíonn an scoil?
School finishes at four o’clock.Críochnaíonn an scoil ar a ceathair a chlog.
– How do you go to school?– Conas a théann tú ar scoil?
My mother gives me a lift to school. /Tugann mo mháthair síob do mar scoil. /
I walk to schoolSiúlaim ar scoil.
Where are you living?Cá bhfuil tú i do chónaí?
I’m living in Ennis.Táim i mo chónaí in Inis.
Tell me about it.Inis dom faoi d’áit chónaithe.
There are lots of facilities in Ennis.Tá a lán áiseanna in Inis.
There are shops in Ennis.Tá siopaí in Inis.
I go shopping at the weekend.Téim ag siopadóireacht ag an deireadh seachtaine.
There is a cinema in Ennis.Tá pictiúrlann in Inis.
I go to a film every Saturday.Téim chuig scannán gach Sathairn.
There are restaurants in Ennis.Tá bialanna in Inis.
I go to a restaurant with my parents occasionally.Téim chuig bialann le mo thuismitheoirí anois agus arís.
There are football pitches in Ennis.Tá páirceanna peile in Inis.
I play soccer.Imrím sacar.

 

Do you have a pet?An bhfuil peata agat?
I have a dog.Tá madra agam.
Tell me about it.Inis dom faoi do mhadra.
He is called Bran.Bran is ainm dó.
He is three years of age.Tá sé trí bliana d’aois.
I take Bran for a walk every day.Tógaim Bran amach ag siúl gach lá.
He eats Pedigree Chum.Itheann sé Pedigree Chum.
He drinks water.Ólann sé uisce.

 

Tell me about your pastimes.Inis dom faoi do chaitheamh aimsire.
I watch television.Féachaim ar an teilifís.
The Simpsons is my favourite programme.Na Simpsons an clár is fearr liom.
I listen to music.Éistim le ceol.
U2 is my favourite group.U2 an grúpa is fearr liom.
I play soccer.Imrím sacar.
I go swimming.Téim ag snámh.
I go to the cinema.Téim go dtí an phictiúrlann.

 

What did you do yesterday?Cad a rinne tú inné?
I woke up yesterday.Dhúisigh mé inné.
I got up.D’éirigh mé.
I prepared my breakfast.D’ullmhaigh mé mo bhricfeasta.
I ate my breakfast.D’ith mé mo bhricfeasta.
I drank tea.D’ól mé tae.
I went to school.Chuaigh mé ar scoil.
I met my friends.Bhuail mé le mo chairde.
  
What did you do last summer?Cad a rinne tú an samhradh seo caite?
I went to the beach.Chuaigh mé go dtí an trá.
I went swimming.Chuaigh mé ag snámh.
I bought ice-cream.Cheannaigh mé uachtar reoite.
I played soccer.D’imir mé sacar.
What do you do every weekend?Cad a dhéanann tú gach deireadh seachtaine?
I study every weekend.Déanaim staidéar gach deireadh seachtaine.
I play soccer.Imrím sacar.
I watch television.Féachaim ar an teilifís.
I go to the cinema.Téim go dtí an phictiúrlann
What do you do everyday?Cad a dhéanann tú gach lá?
I wake up everyday.Dúisím gach lá.
I get up everyday.Éirím gach lá.
I prepare my breakfast.Ullmhaím mo bhricfeasta gach lá.
I eat my breakfast everyday.Ithim mo bhricfeasta gach lá.
I drink tea everyday.Ólaim tae gach lá.
I go to school everyday.Téim ar scoil gach lá.
I eat my lunch everydayIthim mo lón gach lá.
I go into town everyday.Téim isteach sa bhaile mór gach lá.
I go training everyday.Téim ag traenáil gach lá.

 

What do you do during lunchtime?Cad a dhéanann tú i rith am lóin?
I go to the canteen.Téim go dtí an caintín i rith am lóin.
I buy lunch.Ceannaím mo lón.
I eat my lunch.Ithim mo lón.
I play soccer in the yard.Imrím sacar sa chlós.

 

What do you do every evening?Cad a dhéanann tú gach tráthnóna?
I go home every evening.Téim abhaile gach tráthnóna.
I eat my dinner every evening.Ithim mo dhinnéar gach tráthnóna.
I study every evening.Déanaim staidéar gach tráthnóna.
I watch television every evening.Féachaim ar an teilifís gach tráthnóna.
I go to bed.Téim a chodladh.

 

What will you do tomorrow?Cad a dhéanfaidh tú amárach?
I will wake up tomorrow.Dúiseoidh mé amárach.
I will get up tomorrow.Éireoidh mé amárach.
I will prepare my breakfast tomorrow.Ullmhóidh mé mo bhricfeasta amárach.
I will eat my breakfast tomorrow.Íosfaidh mé mo bhricfeasta amárach.
I will drink my tea tomorrow.Ólfaidh mé tae amárach.
I will go to school tomorrow.Rachaidh mé ar scoil amárach.
What will you do next summer?Cad a dhéanfaidh tú samhradh seo chugainn?
I will go to the beach next summer.Rachaidh mé go dtí an trá an samhradh seo chugainn.
I will go swimming.Rachaidh mé ag snámh.
I will buy ice-cream.Ceannóidh mé uachtar reoite.
I will go to the cinema.Rachaidh mé go dtí an phictiúrlann.
I will play soccer.Imreoidh mé sacar.

 

Were you overseas?An raibh tú thar lear?
I was overseas.Bhí mé thar lear.

 

Tell me about it?Inis dom faoi.
I went with my family.Chuaigh mé le mo chlann.
We went to Spain.Chuamar go dtí an Spáinn.
We went on the plane.Chuamar ar an eitleán.
Spain was beautiful.Bhí an Spáinn go hálainn.
The sun was splitting the rocks.Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.
I went swimming everyday.Chuaigh mé ag snámh gach lá.
We went out for a meal every evening.Chuamar amach le haghaidh béile gach tráthnóna.
Were you on holidays?An raibh tú ar laethanta saoire?
I was in Killarney last summer.Bhí mé i gCill Áirne an samhradh seo caite.

 

Tell me about it.Inis dom faoi.
I went with my family.Chuaigh mé le mo chlann.
The scenery was beautiful.Bhí an radharca go hálainn.
We went walking everyday.Chuamar ag siúl gach lá.

 

Why do you want to attend Coláiste Laichtín?Cén fáth ar mhaith leat freastal ar Choláiste Laichtín.
I like Irish.Is maith liom Gaeilge.
I would like to improve my Irish.Ba mhaith liom feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge.